Prekių, skaitmeninio turinio ir paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės internetinėje cfoteam.lt svetainėje

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes (toliau – Prekės), skaitmeninį turinį (toliau – Turinys) ir/ar užsakančio individualias ar grupines Paslaugas gyvų ar nuotolinių susitikimų metu (toliau – Paslaugos) cfoteam.lt internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė), ir MB CFO team įm.k. 306235346, adresas Ateities g. 37, Čekiškė, LT-54275 Kauno r. (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Turinio ir/ar Paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant Turinį ir/ar užsakant Paslaugas Svetainėje.

1.2. Pirkėjas Prekes, Turinį ir/ar Paslaugas Svetainėje gali įsigyti/užsakyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas Prekes, Turinį/užsakydamas Paslaugas Svetainėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ar nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti/užsakyti Svetainėje.

1.3. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami Paslaugas ir (ar) pirkdami Prekes, Turinį Svetainėje, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Svetainėje Prekes, Turinį ir Paslaugas gali pirkti/užsakyti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas privalo susipažinti su Svetainės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Svetainėje, laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

2.2. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys. Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.

2.3. Norėdamas įsigyti Prekes, Turinį ir/arba užsakyti Paslaugas, Pirkėjas atlieka užsakymą Svetainėje. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.

2.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Svetainėje išsirinkęs Prekę, Turinį ir/ar Paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius ir bankiniu pavedimu apmokėjęs užsakymą, gauna užsakymo patvirtinimo pranešimą ir/ar sąskaitą faktūrą.

2.5. Sutartis laikoma galiojančia iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Prekės ir/ar Turinio, ir/ar Paslaugų kainą ir priimti Svetainėje užsakytus Prekes ir/ar Turinį, ir/ar Paslaugas. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Prekės, ir/ar Turinys perduodamas/Paslaugos suteikiamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.6. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos Prekės ir/ar Turinio, negali suteikti Paslaugų, Pirkėjas neatitinka reikalavimų Prekei ir/ar Turiniui įsigyti/Paslaugoms suteikti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę:

3.1.1. Pirkti/užsakyti Svetainėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.1.2. Kai Pirkėjas yra vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)) – atsisakyti Svetainėje sudarytos Turinio/Paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo Turinio/Paslaugos užsakymo dienos, su sąlyga kad Turinys nėra pradėtas teikti/ Paslaugos nėra suteiktos. Atsisakymo teisės įgyvendinimo tvarka atsisakius sutarties nurodoma šių Taisyklių dalyje „Teisė atsisakyti sutarties/nutraukti sutartį“.

3.1.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui jo nurodytu elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista. Tuo atveju, nekokybiškos ar pažeistos prekės grąžinimo terminas nustatomas atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

3.1.4. Jeigu Pardavėjas neįvykdo savo pareigos pristatyti Prekę/teikti Turinį/Paslaugas, pateikti Pardavėjui reikalavimą pristatyti Prekę/teikti Turinį/Paslaugas.

3.1.5. Jeigu pateikus Pardavėjui reikalavimą pristatyti Prekę/teikti Turinį/Paslaugas, Pardavėjas nepristato Prekės/neteikia Turinio/Paslaugų nedelsdamas ar per sutarties šalių aiškiai sutartą papildomą terminą, vienašališkai nutraukti sutartį.

3.1.6. Kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1. Sumokėti Prekių ir/ar Turinio, ir/ar Paslaugų sutartą sumą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas Prekes/Turinius/Paslaugas.

3.2.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Registracijos duomenys, nedelsdamas juos atnaujinti.

3.2.3. Nenaudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.

3.2.4. Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas turi teisę:

4.1.1. Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia esmines savo pareigas nurodytas Taisyklių 3.2.1., 3.2.2, 10.1. punktuose. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.1.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti Svetainės veiklą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Svetainės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.

4.1.3. Pakeisti Taisykles, Turinio/Paslaugų kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Svetaine susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Svetainėje. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.

4.1.4. Pirkėjui neatlikus veiksmų nurodytų 2.4. punkte ar iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. Dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas atsako už tiesioginius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

4.2.2. Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Svetainės Privatumo politikoje nustatytus atvejus.

4.2.3. Dėl svarbių aplinkybių (pavyzdžiui, techninės kliūtys, trečiųjų asmenų kaltė, dėl kurių Svetainėje buvo klaidingai nurodyta esminė informacija ir pan.) negalėdamas pateikti Pirkėjui jo užsakytos Prekės/Turinio/suteikti Paslaugų, atitinkančių kokybės reikalavimus, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumams ištaisyti.

4.2.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis Taisyklių ir LR teisės aktų.

5. TURINIO/PASLAUGŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1. Prekių/Turinio/Paslaugų kainos Svetainėje ir (ar) užsakyme yra nurodomos nacionaline valiuta – eurais. Į Turinio/Paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai.

5.2. Prekės/Turinys/Paslaugos Pirkėjui parduodamos/suteikiamos kainomis, galiojančiomis Svetainėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti Prekės/Turinio/Paslaugų kaina ir mokėtina suma už Prekę/Turinį/Paslaugas Pirkėjui yra parodoma, suformavus Prekės/Turinio/Paslaugų krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti Prekės/Turinio/Paslaugų užsakymo procedūros.

5.3. Tik išimtiniais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė Prekės/Turinio/Paslaugų pardavimo kaina yra mažesnė nei Svetainėje nurodyta Prekės/Turinio/Paslaugų kaina, Pardavėjas parduoda Prekę/Turinį/suteikia Paslaugą už mažesnę kainą. Jei faktinė Prekės/Turinio/Paslaugos pardavimo/suteikimo kaina yra didesnė nei Svetainėje nurodyta, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba atmesti tokį Prekės/Turinio/Paslaugos užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis ar šis sutinka įsigyti Prekę/Turinį/Paslaugą už didesnę kainą.

5.4. Į Prekių kainą nėra įskaičiuota Prekių pristatymo kaina. Jei nenurodyta kitaip, Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma cfoteam.lt.

5.5. Perkant Prekes/Turinį/užsakant Paslaugas Svetainėje atsiskaityti galima šiais būdais:

5.5.1. Paysera sistema;

5.5.2. Atliekant pavedimą į Pardavėjo banko sąskaitą.

5.6. Apmokant bankiniu pavedimu ar Paysera sistema yra atliekamas išankstinis mokėjimas. Pasirinkus šiuos mokėjimo būdus, Pirkėjas bus nukreipiamas į savo elektroninės bankininkystės puslapį ar kreditinių kortelių operatoriaus puslapį. Jame Pirkėjui reikės patvirtinti paruoštą pavedimo formą ir (ar) nurodyti papildomą apmokėjimui reikalingą informaciją. Prisijungimo prie šių puslapių duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojami tik apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama Pardavėjui. Atlikus mokėjimą, Pirkėjui Svetainėje bus parodomas apmokėjimo rezultatas.

5.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekės/Turinio/Paslaugų pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Prekės/Turinio/Paslaugų garantiniai raštai, jam gali būti pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. PREKIŲ/TURINIO PRISTATYMAS/PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

6.1. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal užsakymą.

6.2. Pateikus užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomas užsakymo turinys bei Jūsų pateikti duomenys.

6.3. Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote užsakymo apmokėjimą, įsipareigoja įvykdyti Jūsų užsakymą (išsiųsti Prekę, pateikti Turinį ar suteikti Paslaugas).

6.4. Prekes pirkėjo pasirinktomis sąlygomis pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas/pasitelkta kurjerių ar pašto tarnyba.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis sutartų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus iš naujo.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, jei tik yra tokia galimybė. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą, apie nustatytus pažeidimus informuoti Pardavėją. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.8. Prekės užsakymas laikomas įvykdytu, kai Pirkėjui pristatoma užsakyta Prekė, Pirkėjo nurodytu adresu.

6.9. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.10. Turinio užsakymas laikomas įvykdytu, kai Pirkėjui arba Pirkėjo tuo tikslu pasirinktam fiziniam ar virtualiam įrenginiui pateikiami ar padaromi prieinami Turinys ar bet kokios priemonės, tinkamos prieigai prie Turinio gauti arba jam atsisiųsti.

6.11. Paslauga laikoma suteikta, kai Pardavėjas pilnai suteikia Pirkėjui jo patvirtintame užsakyme Svetainėje nurodytas Paslaugas.

6.12. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas susijusias su transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už Prekę (-es) sumokėtų pinigų.

7. TURINIO IR PASLAUGŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ. GARANTIJA

7.1. Parduodamo Prekės, Turinio ir Paslaugų savybės nurodomos Svetainėje prie kiekvieno Prekės, Turinio ar Paslaugų aprašymo.

7.2. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Prekės, Turinys ir Paslaugos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Prekę, Turinį ar suteikti Paslaugas, kurie atitinka informaciją, nurodytą Svetainėje pateiktame Prekės, Turinio ar Paslaugų aprašyme.

7.5. Vienkartiniam Turinio teikimo veiksmui ar atskirų teikimo veiksmų sekai taikoma 2 metų kokybės garantija.

7.6. Jeigu sutartyje numatytas nuolatinis Turinio teikimas tam tikrą laikotarpį, kokybės garantija taikoma bet kokiai Turinio neatitikčiai, kuri atsirado ar paaiškėjo sutartyje numatytu Turinio teikimo laikotarpiu.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

8.1. Naudodamiesi Svetaine Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Prekes, Turinį ir Paslaugas ar atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimos Prekės, Turinys ir Paslaugos; (c) visi Svetainėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Svetainė, jos paslaugos, skirtos Prekių, Turinio ar Paslaugų pateikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio Svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.

9. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES/NUTRAUKTI SUTARTĮ

9.1. Jeigu perkate Svetainėje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

9.1.2. Jeigu Svetainėje perkate Turinį, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Turinys nėra pradėtas teikti, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

9.1.3. Jeigu Svetainėje perkate Paslaugas, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Paslaugos nėra suteiktos, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

9.1.4. Jeigu Svetainėje perkate Prekes, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Prekė nėra išsiųsta nurodytu pristatymo būdu, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo užsakymo pristatymo Pirkėjui dienos. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Atsisakydamas sutarties Pirkėjas užpildo sutarties nutraukimo prašymą ir atsiunčia jį Svetainėje nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus keletą vienetų Prekių/Turinio/Paslaugų, jo atsisakymo teisė galioja tiek vienos Prekės/Turinio/Paslaugos atžvilgiu, tiek keleto vienetų Prekių/Turinio/Paslaugų atžvilgiu, priklausomai nuo Pardavėjui pateikto prašymo turinio.

9.3. Grąžinant Prekes būtina laikytis šių sąlygų:

9.3.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

9.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

9.3.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.3.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

9.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei buvo nesilaikoma Prekių grąžinimo sąlygų;

9.3.7. Pardavėjas atlygina Pirkėjui nuostolius už nekokybiškų/netinkamų naudoti Prekių grąžinimą tik jei Prekės buvo grąžintos su visais reikiamais dokumentais ir su Pardavėju suderintomis sąlygomis/Pardavėjo pasirinktu būdu.

9.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą Pirkėjas pranešė Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą visus už Prekes/Turinį/Paslaugas Jūsų sumokėtus pinigus. Jei Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio už Prekes/Turinį/Paslaugas Pardavėjui sumokėtų pinigų grąžinimo būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų, visi už Turinį/Paslaugas Pirkėjo Pardavėjui sumokėti pinigai gali būti grąžinami ir kitu būdu.

9.5. Pirkdami Svetainėje Pirkėjas patvirtina, kad sutinka, jog Turinys būtų pradėtas teikti ar Paslaugos būtų suteiktos anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįsta, kad praranda teisę atsisakyti sutarties.

9.6. Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, kai Pardavėjas nevykdo pareigos teikti Turinį/Paslaugas.

9.7. Jeigu Turinys/Paslaugos yra netinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę į tai, kad Turinio/Paslaugų trūkumai būtų ištaisyti, sumažinta Turinio/Paslaugų kaina arba vienašališkai nutraukta sutartis, kai trūkumas nėra nedidelis.

9.8. Kai sutartyje numatytas Turinio/Paslaugų teikimas tam tikrą laikotarpį, jeigu iki sutarties nutraukimo Turinys/Paslaugos tam tikrą laikotarpį buvo teikiamas tinkamos kokybės, Pardavėjas Pirkėjui turi grąžinti sumokėtos kainos dalį, proporcingą laikotarpiui, kurį Turinys/Paslaugos buvo netinkamos kokybės, ir kitą Pirkėjo iš anksto sumokėtos kainos dalį už likusį sutarties, jeigu ji nebūtų buvusi nutraukta, laikotarpį.

9.9. Nutraukus sutartį, Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo galimybę toliau naudotis Turiniu nebesuteikdamas Pirkėjui prieigos prie Turinio, deaktyvuodamas Pirkėjui paskyrą ar kitu būdu.

9.10. Nutraukus sutartį, Pirkėjas turi nesinaudoti Turiniu ir nesuteikti galimybės juo naudotis kitiems asmenims.

9.11. Pirkėjas neturi mokėti už Turinio naudojimą/Paslaugas laikotarpiu iki sutarties nutraukimo, kuriuo Turinys/Paslaugos buvo netinkamos kokybės.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir (ar) laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Svetaine.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Sutarties sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Pardavėjas atsako už Svetainės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

10.6. Jei Pardavėjo Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

10.8. Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir (ar) Prekių/Turinio /Paslaugų nesuteikimą ar pavėluotą suteikimą, jei tai įvyko dėl ne Pardavėjo pasitelktų pirkimo – pardavimo sutarčiai vykdyti trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.

10.9. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetines svetaines, Pirkėjas, patvirtina, kad supranta, jog Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų internetinių svetainių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.10. Bet kokius tarpusavio ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Nepavykus susitarti taikai, bet kuri šalis turi teisę per 15 (penkiolika) dienų kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. INFORMACIJOS TEIKIMAS

11.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo, praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

11.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

11.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės Svetainės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas Prekes, Turinį ir Paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas Turinio priežiūros Paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

12.2. Taisyklėms ir pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

12.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.5. Prašymą ir (ar) skundą dėl Svetainėje įsigyto Turinio ar Paslaugų galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.